Whistleblower


Danske Fragtmænd har etableret en intern whistleblowerordning. Ordningen kan bruges til at indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold.

Hvem kan anvende ordningen?

Ordningen kan bruges af personer, som er kommet i besiddelse af oplysninger gennem deres arbejde, fx medarbejdere, samarbejdspartnere eller personer med lignende arbejdsrelateret aktivitet hos Danske Fragtmænd.

Nedenstående persongrupper kan indberette via ordningen:

 • Aktionærer og medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller tilsvarende ledelsesorgan.
 • Ansøgere, der indberetter overtrædelser, som vedkommende er kommet i besiddelse af under ansættelsesprocessen eller via prækontraktuelle forhandlinger. Persongruppen omfatter både personer, som senere er blevet ansat hos Danske Fragtmænd samt personer, som ikke opnår ansættelse.
 • Frivillige.
 • Lønnede eller ulønnede praktikanter.
 • Medarbejdere.
 • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, leverandører og underleverandører. Persongruppen omfatter medarbejdere i en virksomhed, som Danske Fragtmænd har indgået i et kontraktsforhold med. Persongruppen omfatter endvidere medarbejdere i en virksomhed, som er leverandør af varer eller tjenesteydelser til Danske Fragtmænd.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende, fx erhvervsdrivende som samarbejder med Danske Fragtmænd.
 • Tidligere medarbejdere.

Der kan ikke indberettes oplysninger om forhold, som personer har fået kendskab til som kunde hos Danske Fragtmænd. Hvis du som kunde er utilfreds med et produkt eller en tjenesteydelse, bedes du kontakte Danske Fragtmænds kundeservice eller relevant myndighed med henblik på at gøre brug af dine rettigheder til at klage.

Rammerne for hvilke persongrupper, der kan indberette oplysninger til whistleblowerordningen, findes i lov om beskyttelse af whistleblowere. Det er ikke muligt for Danske Fragtmænd at fravige kravene til hvilke persongrupper, der kan indberette via ordningen.

Hvad kan der indberettes om?

Ordningen kan bruges til at indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten og alvorlige lovovertrædelser, fx bestikkelse, tyveri eller bedrageri samt oplysninger om chikane og andre alvorlige forhold, der er opstået som følge af handlinger eller undladelser.

Overtrædelser af EU-retten

Oplysninger om nedenstående områder inden for EU-retten kan indberettes via ordningen:

 • Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger samt netværks- og informationssystemers sikkerhed.
 • Dyresund og dyrevelfærd.
 • Finansielle tjenesteydelser.
 • Folkesundhed.
 • Forbrugerbeskyttelse.
 • Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
 • Fødevare- og fodersikkerhed.
 • Miljøbeskyttelse.
 • Offentligt udbud.
 • Overtrædelser relateret til det indre marked, herunder overtrædelser af EU konkurrence- og statsstøtteregler.
 • Overtrædelser, der skader EU's finansielle interesser.
 • Produkter og markeder.
 • Produktsikkerhed og -overensstemmelse.
 • Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed.
 • Transportsikkerhed.

Rammerne for hvilke områder inden for EU-retten, der kan indberettes til whistleblowerordningen, findes i whistleblowerdirektivet. Det er ikke muligt for Danske Fragtmænd at fravige kravene til hvilke områder inden for EU-retten, der kan indberettes via ordningen, medmindre der er tale om oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold.

Alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold

Ordningen kan også bruges til at indberette oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold. Omfattet heraf er både overtrædelser af national ret og overtrædelser af dele af EU-retten, som ikke er omfattet af whistleblowerdirektivets anvendelsesråde.

Bemærk, at der skal være tale om alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold. Der vil typisk være tale om strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse.

Ligeledes kan der være tale om gentagne overtrædelser af anden lovgivning. Endelig vil oplysninger om seksuel chikane og andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane, være omfattet.

Alle indberetninger undergår en juridisk vurdering af, om der er tale om en alvorlig lovovertrædelse eller et andet alvorligt forhold. Vurderingen sker objektivt, hvor det i sidste instans vil være op til domstolene at vurdere, om en indberetning falder inden for eller uden for lovens anvendelsesområde.

Det er vigtigt at huske, at det kun er muligt at indberette oplysninger, som du er kommet i besiddelse af som led i en arbejdsrelateret aktivitet.

Hvad kan der ikke indberettes om?

Oplysninger om nedenstående områder kan som udgangspunkt ikke indberettes via ordningen:

 • Indberetninger om eget ansættelsesforhold, medmindre der er tale om seksuel chikane eller grov chikane.
 • Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, fx sygefravær, alkohol, rygning, påklædning eller privat brug af kontorartikler.
 • Overtrædelser af bagatelagtig karakter samt overtrædelser af accessoriske bestemmelser, fx dokumentations- og underretningspligter.

Sådanne oplysninger skal i stedet indgives til nærmeste leder.

Hvordan kan der indberettes?

Indberetning via ordningen kan ske telefonisk og skrifligt samt via fysisk møde.

Skriftligt
Indberetning kan ske via selvbetjeningen, hvilket sikrer effektiv beskyttelse af fortroligheden af både din og indberettede personers identitet samt de undersøgelser, der udløses som følge af indberetningen.

Påbegynd indberetning via selvbetjeningen

Telefonisk
Telefonen er åben hverdage 08:00 - 16:00 eller efter aftale
+45 7252 1662

Send et brev
Danske Fragtmænd A/S
ATT.: WHISTLEBLOWERORDNINGEN
Tomsagervej 18
8230 Aabyhøj
DK

Fysisk møde
Danske Fragtmænd A/S
Juridisk afdeling
Tomsagervej 18
8230 Aabyhøj
DK

Vi anbefaler, at du kontakter os før et fysisk møde, så vi kan foretage foranstaltninger til at sikre din identitet.

Hvad sker der med min indberetning?

Alle indberetninger undergår en juridisk vurdering af, om indberetningen falder inden for lovens anvendelsesområde. Såfremt det er tilfældet, vil der blive iværksat en undersøgelse på baggrund af indberetningen.

Undersøgelsen kan resultere i, at oplysninger fra indberetningen videregives til myndighederne, fx politiet eller andre relevante myndigheder. Hvis der videregives oplysninger fra indberetningen, vil indberetter som udgangspunkt blive informeret forud for videregivelsen. Oplysninger om indberetterens identitet, direkte eller indirekte, vil som udgangspunkt kun blive videregivet med indberetterens udtrykkelige samtykke. Dog vil det være muligt at videregive oplysninger om indberetterens identitet uden samtykke til offentlige myndigheder, hvis det vurderes at være nødvendigt med henblik på at imødegå lovovertrædelser eller for at sikre berørte personers ret til et forsvar.

Hvis det vurderes, at indberetningen ikke falder inden for lovens anvendelsesområde, vil indberetter bliver informeret herom og sagen afsluttes.

Hvem behandler indberetningen?

Indberetninger håndteres upartisk og i fuld fortrolighed af en intern juridisk enhed. Enheden har til opgave at modtage og følge op på indberetninger. Medarbejdere, som behandler indberetninger er autoriseret til at arbejde med indberetninger og er underlagt særlig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som indgår i indberetningerne. Medarbejderne i enheden er uafhængige og må ikke modtage instrukser om håndteringen af indberetninger.

Hvornår modtages der en bekræftelse og feedback på indberetningen?

Indberetter vil som udgangspunkt modtage en bekræftelse på indberetningen inden for 7 dage efter modtagelse, medmindre vi vurderer, at en bekræftelse kan bringe beskyttelsen af indberetterens identitet i fare.

Som udgangspunkt vil indberetter senest 3 måneder efter modtagelse af bekræftelsen på indberetningen, modtage feedback på indberetningen, fx information om tiltag, der er iværksat som følge af indberetningen.

Fristen for feedback kan forlænges i op til 6 måneder, hvis der på baggrund af sagens konkrete omstændigheder er behov for en længerevarende undersøgelse. Indberetter vil i så fald blive orienteret herom inden 3 måneder fra modtagelsen af indberetningen.

Hvor findes der yderligere information?

Du kan finde yderligere information i lov om beskyttelse af whistleblowere samt whistleblowerdirektivet.