Behandling af personoplysninger i kundeforhold

Ifølge artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler personoplysninger om dig.

Vi skal give dig følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen
 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • Kilder
 • Opbevaring
 • Automatiske afgørelser og profilering
 • Dine rettigheder
 • Klage til Datatilsynet


Nedenfor finder du yderligere informationom de oplysninger, du skal have.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Kontakt

Danske Fragtmænd A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Danske Fragtmænd A/S
Tomsagervej 18
8230 Aabyhøj
Danmark
CVR: 3061 1756

Spørgsmål til vores behandling af personoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail dpo@fragt.dk eller telefon +45 7252 1662.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen

Vi behandler din personoplysninger til følgende formål:

 • Aftale om transport eller opbevaring af gods
 • Drifts- og sikkerhedsmæssige årsager
 • Kriminalitetsforebyggende øjemed
 • Kunderådgivning
 • Kundepleje
 • Kundeadministration
 • Kreditvurdering
 • Intern risikostyring
 • Markedsføring
 • Opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen
 • Uddannelse


Retsgrundlaget for vores behandling af dine almindelige personoplysninger følger af:

 • Artikel 6, stk. 1. litra a i databeskyttelsesforordningen, hvoraf det følger, at vi må behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du har givet samtykke til dette.

 • Artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen, hvoraf det følger, at vi må behandle dine almindelige personoplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået med os.

 • Artikel 6, stk. 1, litra c i databeskyttelsesforordningen, hvoraf det følger, at vi må behandle dine almindelige personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse.

 • Artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, hvoraf det følger, at vi må behandle dine almindelige personoplysninger, hvis er er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse, og at dine interesser, grundlæggende- eller frihedsrettigheder ikke går forud herfor.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Danske Fragtmænd foretager behandling af personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som er baseret på en interesseafvejning. Dette retsgrundlag anvendes i forbindelse med tv-overvågning på Danske Fragtmænds lokationer, optagelse af telefonsamtaler med kundeservice, behandling af kørekort- eller pasnummer, og optagelse af fotos af leveret gods.

Danske Fragtmænd anvender tv-overvågning til at forfølge vores legitime interesser i at forebygge kriminalitet, opretholde sikkerhed og forebygge ulykker. Skiltning tydeliggør tv-overvågningen for besøgende og kunder, og Danske Fragtmænd har vurderet, at vores formål for behandlingen af personoplysninger er passende og relevante for at forfølge deres legitime interesser.

Optagelse af telefonsamtaler med kundeservice er også baseret på en interesseafvejning. Kunden informeres om optagelsen i starten af opkaldet, og de skal give samtykke hertil. Danske Fragtmænd anvender optagelserne i uddannelsesmæssige øjemed for at forbedre kvaliteten af vores kundeservice.

Behandling af kørekort- eller pasnummer sker i forbindelse med afhentning af godset. Kunden informeres om dette, og det sker af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager, herunder dokumentation for at godset er udleveret til den korrekte modtager, hvilket anses som legitime interesser.

Endelig anvender Danske Fragtmænd retsgrundlaget i forbindelse med optagelse af foto af leveret gods, hvor godset må leveres uden kvittering. Kunden informeres om dette i forbindelse med etablering af kontraktsforholdet, og behandlingen foretages til dokumentation for, at korrekt levering har fundet sted. Dette kan være relevant i forbindelse med at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, hvilket anses som en legitim interesse.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger om adresser
 • Oplysninger om e-mails
 • Oplysninger om fotos af leveret gods
 • Oplysninger om kørekort- eller pasnummer
 • Oplysninger om navne
 • Oplysninger om telefonsamtaler
 • Oplysninger om telefonnumre
 • Oplysninger om tv-overvågningsmateriale


Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv udleverer følsomme personoplysninger til os, betragter vi det som dit samtykke til, at vi må opbevare oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive brugt i andre sammenhænge.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Advokater
 • Arbejdsskadestyrelsen
 • Eksterne fragtmænd
 • Forsikringsselskaber
 • Interne selskaber i koncernen
 • Offentlige myndigheder

 • Databehandlere. Du kan se listen af databehandlere ved at klikke på nedenstående link:

  Databehandlere

Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU eller EØS.

Kilder

Personoplysningerne har vi i nogle tilfælde fået videregivet fra afsenderen af godset. Afsenderen er typisk den leverandør, hvorfra du har købt godset, som skal transporteres eller opbevares.

I dette tilfælde er vi fælles dataansvarlige med afsenderen af godset. Du kan se vores aftale vedrørende fælles dataansvar, som er integreret i vores forretningsbetingelser, ved at klikke på nedenstående links:

Aftale vedrørende fælles dataansvar for transport

Aftale vedrørende fælles dataansvar for lagerhotel

Hvis du selv er afsender af godset, vil du selv have givet os oplysningerne.

Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, behandlingen vedrører.

Tv-overvågningsmateriale opbevarer vi i op til 30 dage.

I tilfælde af en konkret sag, og efter en konkret vurdering, kan oplysningerne opbevares i længere tid.

Automatiske afgørelser og profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

Retten til at trække samtykker tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække samtykker tilbage.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger. Ligeledes kan du gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på adressen https://www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på adressen https://www.datatilsynet.dk.